Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nationale test

Nationale test på Østbirk skole

Der har gennem flere år været debat om brugen af de nationale test i folkeskolen.

På baggrund af denne debat har Børne- og Uddannelsesudvalget i Horsens Kommune sendt en politisk signal til alle skoler i kommunen (se dette bilag).

På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets politiske signal, er følgende Østbirk Skoles beskrivelse af afviklingen af de nationale test samt anvendelsen af testresultaterne på skolen.

Når vi anvender nationale test og andre prøver på Østbirk Skole, gør vi det altid med henblik på at bruge testresultaterne til at planlægge undervisning, der understøtter elevernes personlige og faglige udvikling. Vi er meget bevidste om, at en test er et øjebliksbillede og aldrig må være det eneste vidnesbyrd om elevens læring og udvikling. Resultaterne fra de nationale test vurderes altid sammen med elevens øvrige testresultater, elevens daglige arbejde, elevens afleveringer og fremlæggelser, personalets observationer og samtaler med eleven. På den måde bidrager testene ind i den samlede pulje til at skabe overblik over elevens læring. Dette overblik er kvalificerende for lærernes dømmekraft ift. at planlægge næste skridt i læreprocessen. Kan vi stole på testresultaterne fra de nationale test?

En del af den kritik der har været i bl.a. medierne vedr. brugen af de nationale test, har handlet om, at de resultater det enkelte barn får ved prøven er for upræcise. Det er rigtig, at der er en relativ stor usikkerhed forbundet med testens resultat, når det gælder det enkelte barns resultater i én enkelt test, selv denne usikkerhed ikke er større end den er i andre typer af test.

Det testene kan bruges til er:

1. På elevniveau kan de nationale test bruges til at kigge på elevens progression igennem skoletiden; altså udvikler barnet sig i en jævn stigende kurve?

2. På klasseniveau bruges testresultaterne til at personalet får et overblik over hvilke områder indenfor et givent fag, som klassen som helhed er udfordret på. Denne information bruger lærerne til at målrette deres undervisning efter klassens behov. Der er på klasseniveau en sammenhæng mellem resultaterne ved 6. årgangs nationale test og resultaterne ved afgangsprøverne i 9. klasse. Skoleledelsen bruger resultaterne på klasseniveau til at holde øje med, om der er nogle klassers resultater, der giver anledning til særlige indsatser i de enkelte fag, så skolen kan bruge ressourcerne der, hvor der er behov.

3. På skoleniveau bruges testresultaterne til at holde iagttage med om de enkelte skoler i kommunen, lærer eleverne det de skal.

4. På nationalt niveau anvendes resultaterne fra de nationale test til at følge den faglige udvikling på landsplan.

Der er opstillet nationale mål for den faglige udvikling i folkeskolen: a. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test b. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år c. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Nationale test på Østbirk Skole. Redigeret 25-02-21 IK

Afvikling af testen En anden del af kritikken af brugen af de nationale test er, at elever får stillet opgaver, som de ikke kan løse. Dette sker fordi testene er adaptive, hvilket betyder, at testene tilpasser sig den enkelte elev. Det taler vi med eleverne om og om at det ikke adskiller sig fra det almindelige skolearbejde, hvor man skal gøre det så godt man kan. Vi ser derfor også testsituationen som en del af den daglige undervisning, og selve testen er ikke anderledes end andre skoleopgaver, som eleverne skal arbejde med i skoletiden. Den pædagogiske afvikling af testene sker i et trygt læringsrum med kendte lærere. Det er målet, at ingen elever får en dårlig oplevelse af selve prøvesituationen. Når vi afvikler nationale test på skolen tilrettelægges det sådan, at der ofte kan være en ekstra voksen til stede, særligt ved de yngste klasser. Vi tilpasser prøvesituationen til elever med særlige behov, det kan for eks. være afholdelse i mindre grupper med ekstra støtte, eller pauser indlagt i løbet af prøven. På Østbirk Skole tager vi både de frivillige og de obligatoriske nationale test i dansk, matematik og engelsk. Frivillige test i andre fag, vurderer lærerne om de vil anvende, eller om de evaluerer på anden måde. Testresultaterne bruges til at lave bedre undervisning og sikre alle elevernes læring To gange om året afholdes der læsesamtaler og matematiksamtaler med alle teams på skolen, her er henholdsvis læsevejleder og matematikvejleder og pædagogisk leder med, og her analyseres resultaterne fra de nationale test suppleret af andre Side 2 vidnesbyrd om elevernes læring og udvikling. Her kigges både på resultaterne på klasseniveau og på elevniveau. Ud fra disse analyser, aftales hvordan lærerne kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt, og der kan laves aftaler om særlige indsatser såsom co-teaching eller støtte til klassen. Bliver grisen tungere af at blive vejet? På Østbirk skole bruges de nationale tests som en del af en systematisk evalueringskultur til at øge kvaliteten af undervisningen og læringen for alle elever. En stærk evalueringskultur handler blandt andet om, at lærerne systematisk arbejder med at vurdere og reflektere over effekten af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten. Eleverne bliver ikke fagligt dygtigere alene af at blive testet. Men de bliver dygtigere, ved at være i en stærk evalueringskultur, der har fokus på progression, hvor der arbejdes systematisk og hvor alle de vidensbyrd der er om elevens læring bruges fremadrettet til at give eleverne læringsrettet feedback. Dette gerne i en løbende og opfølgende dialog med hjemmet. Side 3

Dokumenter

Nationale test - Østbirk skole.pdf

Shape Created with Sketch.