Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fine Readers

Fine Readers:
Er et kommunalt koncept for ordblinde elever der fysisk finder sted på Østbirk skole 4 gange om året.


Målgruppen for et Fine Readers-forløb er ordblinde elever på 5.-6. årgang, der trods almindelig læseundervisning og en særlig indsats med støtte fra læsevejleder og/eller ressourceperson på egen skole er i vedvarende svære læse-/skrivevanskeligheder. Læse-/skrivevanskeligheder skal være elevens primære vanskelighed. Det forudsættes, at eleven allerede anvender læse-skriveteknologier i undervisningen. Eleven skal være klart motiveret for deltagelse i undervisningsforløbet.


En elev kan indstilles af skolelederen i samråd med forældrene. Selve indstillingen udformes i et samarbejde mellem skoleleder, lærerteamet omkring eleven og skolens læsevejleder.


Et centralt visitationsudvalg beslutter endeligt, om eleven er i målgruppen og kan visiteres til et Fine Readers-forløb.


For at en elev kan komme i betragtning til et Fine Readers forløb, forudsættes det, at der har været og fortsat er en koordineret indsats omkring implementering af læse- og skriveteknologi med udgangspunkt i elevens udfordringer på elevens skole. Det forudsættes, at eleven allerede anvender læse-skrive-teknologier i undervisningen. Sideløbende med implementering af læse- og skriveteknologi, skal elevens udfordringer være forsøgt afhjulpet gennem særlig indsats såvel i forhold til udvikling af selvstændigt niveau samt sikkerhed i anvendelse af læse- og skriveteknologien i alle fag. Dette skal kunne dokumenteres i en handleplan.
Mål og indhold i et Fine Readers-forløb


Fine Readers er et undervisningsforløb, hvor det overordnede formål er at gøre eleverne fortrolige med læse- og skriveteknologi med henblik på at øge deres selvhjulpenhed i skrivning og læsning. Dette indebærer bl.a.:


 At eleverne udvider deres kendskab til forskellige typer af kvalificerende læse-skriveteknologier, deres muligheder og funktioner
 At den enkelte elev bliver selvhjulpen i anvendelse af kvalificerende læse-skriveteknologier, som understøtter netop dennes behov
 At eleven får en oplevelse af at mestre trods sine vanskeligheder
 At eleven gennem fælleskabet med andre i samme situation får indblik i egne styrkesider samt hvordan teknologier strategisk kan kompensere for deres vanskeligheder


Forløbet består af tre hovedfaser: En introduktionsfase, en 7 uger + 4 dages intensiv undervisningsfase samt en fase, hvor ny viden og nye kompetencer implementeres i elevens lokale kontekst.